ಕೆಶಿಪ್-3 (ಎಡಿಬಿ 2ನೇ ಲೋನ್)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪುಟವು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆಕೆಶಿಪ್-3 ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳ ರಸ್ತೆ ನಕ್ಷೆ

KSHIP-III packages map

* - ದಾಖಲೆಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
Sl No Package Name Package Documents
01 Package-1 - (a) Two Laning with Paved Shoulder of Kollegal to Hannur (length 23.8 kms); (b)Two Laning with Paved Shoulder of Chintamani to AP Border (length 39.8 kms); and (c) Four Laning of Bengaluru (NICE Road) to Magadi and Two Laning with Paved Shoulder of connector from Magadi to NH 75 via Chikkamudigere and Iyandahalli (length 50.7 kms), 114.3 km in the State of Karnataka, India on Hybrid Annuity (DBFOMT) basis
02 Package-2- Two Laning with Paved Shoulder of Magadi to near Somwarpeth (Km 51.000 to Km 221.833 of SH 85, excluding the following common sections with Huliyudurga bypass km 76.520 to 78.410, common portion with SH 84 between km 88.700 to km 90.380 and common portion with NH 150 A in Nagmangala km 111.960 to km 113.260), 166 km in the State of Karnataka, India on Hybrid Annuity (DBFOMT) basis
03 Package-3 - Two Laning with Paved Shoulder of Gadag to Honnali (Km 105.500 to Km 205.290 of SH 57 and Km 215.335 to Km 253.713 of SH 26), 138.2 km in the State of Karnataka, India on Hybrid Annuity (DBFOMT) basis.