ಡೈರೆಕ್ಟರಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ,

ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ .323, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22253414,22253424,
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :cm@karnataka.gov.in

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್,

ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 244-245, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22256093
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: ccpatilminister@gmail.com

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :

ಡಾ. ಎಸ್‌. ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,

 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 335, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : (080) 22251449, 22034912
Email ID : prs.pwd@gmail.com

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಕಚೇರಿ :
ಡಾ. ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಪಿ ಹೆಚ್‌ ಡಿ,ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.,

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಖ್ಯೆ 334, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಕಾಸಾ ಸೌಧ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560001.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22251548, 080-22034852
080-22034834ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : secytech-pwd@karnataka.gov.in 

ಕ ರಾ ಹೆ ಅಯೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ
1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಪೂರಕ ಕಟ್ಟಡ
ಕೆ.ಆರ್.ವೃತ್ತ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22126758/59/61, 22226262
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: piukship@gmail.com

ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.‌
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: cpo.kship2018@gmail.com
ಕೆ.ಪಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್  ಕೆ.ಇ.ಎಸ್.,
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22226262
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: pdkship@gmail.com / piukship@gmail.com
ರಫಿ ಅಹಮದ್ ಎಂ.ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126028
22126758/59/61 Ext.204
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: caokship@gmail.com
ವಿ.ಡಿ. ನಿಶ್ಚಿತ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಣಕಾಸು (ಪ್ರಭಾರ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:209
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ:: kshipjca@gmail.com

ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಿ  ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 

ವಿಶೇಷಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)‌ (ಪ್ರಭಾರ)

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562
22126758/59/61 Ext:241
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
ವಿ ಡಿ ನಿಶ್ಚಿತ್
ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರು (ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22117301 Ext:209
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipjca@gmail.com
ವಿ.ಸಿ.ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:205
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se1kship@gmail.com
J. ಲಕ್ಷ್ಮು
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 22126758/59/61 Ext:206
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se2kship3@gmail.com
ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು–3  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:210
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se3kship2018@gmail.com

ಬಿ. ಲಲಿತ

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು–4 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080 22126758/59/61 Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se4kship@gmail.com

ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ ಎನ್

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:221
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aokship@gmail.com
ವಿವೇಕಾನಂದ. ¦.
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪವಿಭಾಗ
ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡ, ಕೆ.ಆರ್. ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಇಮೇಲ್-ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com
ಲಲಿತಾ ಎನ್ ಮುದ್ನಾಳ್  ಕೆ ಎ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು- (ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ)
ಬೆಳಗಾವಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ,
CTS ಸಂಖ್ಯೆ 4855/56, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ
1 ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ
ಬೆಳಗಾವಿ-590 001.
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aclqbgm@rediffmail.com
ಎಸ್.ಮಾಲತೇಶ್ 
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:213
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: eepiukship3@gmail.com
ಜಿ.ಡಿ. ಕುಮಾರ್
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 208
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: se4kship@gmail.com
ಡಿ.ಉಮಾಮಹೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:222
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :aee4kship@gmail.com
ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:215
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :aee1kship@gmail.com
ಎಂ ಕೆ ಹರೀಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :aee3kship@gmail.com
ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಖಾ ದ್ರಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು -4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:219
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :aee2kship@gmail.com
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಸಿ.ಟಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 211
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: adkship2016@gmail.com
ಹೆಚ್.ಮೋಹನ್
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು (ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:212
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : hmohan1960@gmail.com

 

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗಗಳು

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳು

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 

ನಟರಾಜ್‌ .ಎಂ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕೆಶಿ¥ï «ಭಾಗ,

ಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ನೀಲಯ
ಶ್ರೀ ರಾಮ ನಗರ, 2ನೆ ಕ್ರಾಸ್‌

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು -581115

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:8373200654

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshiprnr@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ

 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಪ್ರಭಾರ)

  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

1 ನೇ ಮಹಡಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್

ಶಿಕಾರಿಪುರ-577427

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448929764

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipskpr@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ಧನಂಜಯ ನಿಲಯ,ಚೋಳಮರದೇಶ್ವರ ನಗರ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್

ಕೃಷಿ ಕಛೇರಿ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು -581115

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9448929764

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshiprnbr@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗದಗ

 

ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೊನಕೇರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,,

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

C/o ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ್ತಪ್ಪ

ಕೆ ರಾಜೂರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಚ್ಐಜಿ 44

1 ನೇ ಮಹಡಿ ಗದಗ, ಹುಡ್ಕೊ,

ಹೊಸ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂಬಾಗ KHB ಕಾಲೋನಿ

ಗದಗ -582101

Mobile No: 9448111327

Email Id : aeekshipgadag@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಗೋಕಾಕ

 

ಮಧುಸೂಧನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ,

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ಯೋಗಿಕೊಳ್ಳ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ನಗರ

ಗೋಕಾಕ-591307

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 8277339188

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipgokak@rediffmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

 

ಕೆ.ಜೆ. ಶಿವಣ್ಣ

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ,

#380, ಇಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಹಳೆ ಕೆಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ,

HLB ಕಾಲೋನಿ, ಹೇಮಾವತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ,

ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ – 571426. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08230295012

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480326989

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: eekshipkrpet@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ

 

ಕೆ.ಜೆ. ಶಿವಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಹೇಮಾವತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹೊಸಹೊಳಲು ರಸ್ತೆ,

ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ – 571426. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480326989

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipsubkrpet@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಮಾಗಡಿ

 

ಅರುಣ್ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

#252A, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎದುರು ರಸ್ತೆ.

ಎನ್ಇಎಸ್ ಬಡಾವಣೆ,

ಮಾಗಡಿ -562120 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9513285018

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipmagadi@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಸೈಯದ್ ಜವಾದ್

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ,

 

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಚೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ವಿಭಾಗ

# 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1

ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ

ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು -560091

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9242394122

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: eekshipdivbengaluru@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು

 

ರೆಡ್ಡಿ . ಎನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ

# 149 1 ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1

ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ

ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು -560091

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9901680200

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipsdbng@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಚಿಂತಾಮಣಿ

ಶ್ರೀ ಸಿ ಪಿ ಶಂಕರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಹಿಂಭಾಗ

ಚಿಂತಾಮಣಿ,ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ -563125

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9741562124

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipchinthamani@gmail.com

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಬಿ ರಾಜು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಕೆಶಿಪ್ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಕಚೇರಿಯ ಪಕ್ಕ

ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ

ಚಾಮರಾಜನಗರ -571440

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480028471

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aeekshipmys@gmail.com

 

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, ಕೆಶಿಪ್ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸೆಲ್, KSHIP ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

# F149 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಭಾರತ್‌ನಗರ ಹಂತ 1

ಈಸ್ಟ್‌ ವೆಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ

ಬಿಇಎಲ್ ಲೇಔಟ್, ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು -560091

 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9880084323

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : monitoringcellkshipbengaluru@gmail.com