ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಟ್ಟಿ

PIU Structure
ಸೂಚನೆ : ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ
ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ರಜನೀಶ್ ಗೋಯೆಲ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, PWP & IWTD
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : prs-pwd@karnataka.gov.in
ಎಸ್. ಬಿ. ಸಿದ್ದಗಂಗಪ್ಪ, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, PWP & IWTD
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080) 22251449, 22033839
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ :
ನವೀನ್ ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9448456789
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22230510
080-22230510 Ext: 201
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : cpopiukship@gmail.com
ಬಿ. ಶಿವಶಂಕರ್, ಕೆ. ಇ. ಎಸ್.
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22226262
Ext: 202
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : pdkship@gmail.com / piukship@gmail.com
ಕೆ ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - I
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9916976505
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 205
ಡಾ. ಮಸೂದ್ ಶರೀಫ್, ಕೆ.ಇ.ಎಸ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - II
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9886763537
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126029
Ext: 206
ಕೆ.ಎಂ. ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಆಧ್ಯೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - III
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9535416102
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 205
ವೈ ಎನ್ ಜಗದೇಶ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext 215
ಎಚ್. ಡಿ. ರಾಜೇಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಂ ಸಿ ಪ್ರಭುಶರನ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448384764
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಜಿ ಎ ರಘುನಾಥ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಮೋಹನ್ ಹೆಚ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 4
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448825178
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 212
ಜಿ. ಎ. ರಘುನಾಥ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - 5 (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :080-22126758/59/61
Ext: 211
ಕೆ. ಪುಷ್ಪಾಲತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಎಸ್. ಎಂ. ಮೋಹಿತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:233
ಎಂ. ಇಂದ್ರಾಣಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228

ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:220
ಬಿ. ಎನ್. ಮಾನಸ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 6
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಜಿ.ಆರ್. ರಂಜನಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 7
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಸುಧಕರ ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 8
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಎನ್. ಸುಜಾತಾ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 9
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:231
ಬಿ.ಎ. ಬೋಪರ್ದಿಕರ್ (ಬೃಂದಾ)
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 10
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಎಚ್ .ಎನ್. ಗೀತಾಂಜಿ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 11
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಆದಿತ್ಯ ದಾಸ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ.
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 15
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಸುಹಸ್
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext:228
ಸಂದೀಪ್ ವಿ
ಟಾಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ - ಪರಿಸರ(ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೆ
ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ - 13
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ವೈ.ಎನ್. ಜಗದೀಶ
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipshmg@gmail.com
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08182-255042
ವಾಸುದೇವ ಎಚ್.ಎಂ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ಶಿಕಾರಿಪುರ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448160630
ರಾಮಪ್ಪ ಹಂಗಲ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ಹಾನಗಲ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9844536598
ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್.ವಿ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ಐ/ಸಿ)- ದಾವಣಗೆರೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08419-262736/261139
ಆರ್.ಎಲ್. ಕೋಟೆಕರ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಧಾರವಾಡ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0836-2446484
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : :aeekshipdwd@rediffmail.com
ಎಸ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshiptumkur@gmail.com
ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವ ಪ್ರಕಾಶ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ತುಮಕೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0816-2212313
ಎಂ. ಬಿ. ರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮೈಸೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480476908
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmysore@gmail.com
ಜಿ. ಎಲ್. ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಮದ್ದೂರು
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 9481546294
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipmaddur@gmail.com
ಸವಿತಾ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಹೊಸಕೋಟೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-26717132
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshiphkote@gmail.com
ಎನ್.ಆರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipbgm@rediffmail.com
ಎಸ್. ಸಿ. ನಾಯಕ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬೆಳಗಾವಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 0831-2461098
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipbgm@rediffmail.com
ಬಿ. ಬಿ. ತೀರ್ಥ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಗೋಕಾಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08332-227665
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : aeekshipgokak@rediffmail.com
ಸೈಯದ್ ಕಮಲ್ ಉದ್ದೀನ್
ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ರಾಯಚೂರು (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-221721
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ : eekshipraichur@gmail.com
ಶರಣ ಬಸಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಕಲಬುರಗಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08472-249462
ಸೈಯದ್ ಕಮಲ್ ಉದ್ದೀನ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ದೇವದುರ್ಗ
ಹೇಮ್ ರಾಜ್
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ - ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08350-280918
ಕವಿತಾ ಕೆ ಗೌಡ
ಅರಣ್ಯ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ
ರೇಂಜ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ಕೆ.ಎನ್ ಗೀತಾ
ಉಪ-ರೇಂಜ್ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext : 219
ಜರೀನಾ ಬೇಗಮ್ ಹೆಚ್
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ :(080)22126758/59/61
Ext:203. (F) 22230714
ಜರೀನಾ ಬೇಗಮ್ ಹೆಚ್
ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/22126758/59/61 Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
ಎಫ್.ಎಂ. ನಂಜುಂಡ
ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಜಿ ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ
ಖಾತೆಗಳ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9663316002
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 224
ಜಿ ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ
ಆಡಿಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 221
ಎಂ ಪ್ರೇಮ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಭಾರತಿ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 3 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಅಕೌಂಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ - 4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಶ್ರೀಧರ್ ಜಿ
ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ನಾಗವೇಣಿ
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರೇಟರ್-1 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಸುನಿತಾ
ಟ್ಯಾಲಿ ಆಪರೇಟರ್-2 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಶೈಲಜಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಕೆ ಎ ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ (ಐ/ಸಿ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22133562/22126758/59/61
Ext:207

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 211
ಇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆರ್ & ಆರ್)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844176005
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 216
ಇ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ
ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (ಆರ್ & ಆರ್) (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9844176005
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 216
ಮಂಜುನಾಥ್. ಆರ್. ಬಳ್ಳಾರಿ
ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext: 211

ಎಫ್ ಡಿ ಎ-1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಸಿ.ಜೆ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕುಮಾರ್
ಎಫ್ ಡಿ ಎ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಕರುಣಾ ಎಲ್ ಸಕರೇ
ಎಫ್ ಡಿ ಎ-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ರಾಧಾ ಎಚ್.ಎಂ
ಎಫ್ ಡಿ ಎ-4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಎಚ್.ಆರ್. ರೇಖಾ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-1
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ತ್ಯಾಗರಾಜ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ತರುಣ್
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-3
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಕುಮಾರ್ ಜಿ
ಎಸ್ ಡಿ ಎ-4
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಪ್ರಮೋದ್
ಎಸ್ ಡಿ ಓ-1 (ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ )
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216

ಎಸ್ ಡಿ ಓ-2
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216
ಎಲ್. ಎಚ್. ಸುಜಾತಾ
ಸ್ಟೆನೋ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61 Ext:216
ಎಮ್. ಡಿ. ನದಫ಼್
ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9886633602
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
Ext: 208
ಎಚ್. ಪುಷ್ಪಲತಾ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ವಿಶೇಷ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ)
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22133562
22126758/59/61 Ext:207
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: kshipdc@gmail.com
ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು - ೧(ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbangdiv@gmail.com
ಶಿಲಾಜಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು -೨ (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22262620
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: accentralpiu@gmail.com
ಡಾ. ಕವಿತ ಯೋಗಪ್ಪನವರ
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಎಲ್ಎಕ್ಯೂ), ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: aclaqbgm@rediffmail.com
ಎಸ್ ಡಿ ಓ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
ಆರ್ ಐ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 080-22126758/59/61
 
 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ,

ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕ